Επίκαιρον: “…Δραχμάς δεν δίδω…”

“…Δίδω, όμως, λύρας…”