Οι ουρές της ανεργίας

Πάνω από 150 μέτρα η ουρά

στον

ΟΑΕΔ Παγκαρατίου